Σκοπός μας

Οι στόχοι μας  για την υποδοχή, ένταξη, ενσωμάτωση

Βασικός σκοπός της εταιρείας είναι η ανάπτυξη, προώθηση και διαχείριση ενός καινοτόμου υποστηρικτικού συστήματος αντιμετώπισης του μεταναστευτικού ρεύματος στην Ελλάδα (υποδοχή, ένταξη, ενσωμάτωση), σύμφωνα με τις επιταγές της διεθνούς και εθνικής νομοθεσίας και των διεθνώς θεσπισμένων κανόνων σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ειδικότερα ο βασικός σκοπός της εξειδικεύεται:

α. Στην ανάπτυξη δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού, με στόχο την καταπολέμηση φαινομένων ξενοφοβίας και ρατσισμού.

β. Στη διενέργεια ερευνών και μελετών με αντικείμενα το μεταναστευτικό φαινόμενο και τους τρόπους αντιμετώπισής του.

γ. Στην οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση ανοικτών και κλειστών κέντρων υποδοχής αλλοδαπών/προσφύγων.

δ. Στη παροχή κάθε είδους υπηρεσιών, με στόχο την κοινωνικοοικονομική ένταξη μεταναστών και προσφύγων στην Ελλάδα.

ε. Στη δημιουργία και διαχείριση δομών φιλοξενίας με την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης μεταναστών/προσφύγων, ασυνόδευτων ανηλίκων, μονογονεϊκών οικογενειών, θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας ή άλλης κακοποίησης, θυμάτων trafficking, κ.λ.π.).

στ. Στην οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων ελληνομάθειας, επιμόρφωσης, κατάρτισης, επανακατάρτισης και πιστοποίησης προσόντων ενηλίκων μεταναστών/προσφύγων και στη συμβουλευτική υποστήριξη ομαλής ένταξής τους στην αγορά εργασίας (τεχνικές εύρεσης εργασίας, παροχή συνέντευξης σε πιθανό εργοδότη, δικαιώματα και υποχρεώσεις, χρήση δημόσιων υπηρεσιών, κ.α.).

ζ. Στην οργάνωση βασικών και ενισχυτικών προγραμμάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε ανήλικους μετανάστες/πρόσφυγες, με έμφαση στα ασυνόδευτα παιδιά και με στόχο την ομαλή ένταξή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα.

η. Στη παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ανηλίκων μεταναστών/προσφύγων, με τη διοργάνωση και εφαρμογή ειδικών δράσεων (αθλοπαιδιών, workcamps, trainings,κ.λ.π.), με στόχο τη πλήρη κοινωνικοποίησή τους.

θ. Στη διοργάνωση σεμιναρίων επιμόρφωσης και πιστοποίησης διαπολιτισμικών διαμεσολαβητών και διερμηνέων.

ι. Στη παροχή νομικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών διαμεσολάβησης και διερμηνείας μεταξύ μεταναστών/προσφύγων και δημόσιων υπηρεσιών και φυσικών προσώπων.

Επιχειρηματικότητα

Ενθάρρυνση των νέων επιχειρηματιών και παροχή βοήθειας στις τοπικές επιχειρήσεις να αναπτυχθούν μέσω καθοδήγησης, κατάρτισης, τεχνικής υποστήριξης. 

Εκπαίδευση

Θέσπιση ειδικών εκπ. προγραμμάτων για παιδιά να μάθουν γλώσσες και δραστηριότητες και να αυξήσουν τις γνώσεις τους ώστε να πληρούν τις ελληνικές σχολικές απαιτήσεις.

Αξιοπιστία

Διασφάλιση ότι οι άνθρωποι έχουν και μπορούν να διατηρήσουν αξιοπιστία και κατανόηση των δικαιωμάτων τους.

Υποστήριξη γυναικών και παιδιών

Παροχή στις γυναίκες δίκαιης πρόσβασης σε πληροφορίες, κατάρτιση δεξιοτήτων και στην αγορά, ώστε να μπορούν να ικανοποιήσουν τις βασικές τους ανάγκες και να δημιουργήσουν το δικό τους εισόδημα.