Τα μέσα μας

Τα μέσα μας  για την υποδοχή, ένταξη, ενσωμάτωση

Τα μέσα για την επίτευξη των σκοπών μας, περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

Α. Έκδοση έντυπου, ηλεκτρονικού και οπτικοακουστικού υλικού, σχετικού με τις επιμέρους δραστηριότητες του βασικού σκοπού της εταιρείας.

Β. Κατάρτιση συμβάσεων και συμπράξεων με μέλη της, τρίτα πρόσωπα και με τοπικές και διεθνείς ενώσεις, οργανισμούς και φορείς, το δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ΟΤΑ, πανεπιστημιακά ιδρύματα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, συλλόγους και άλλους κοινωνικούς, δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και νομικά πρόσωπα, με συναφή αντικείμενα δραστηριότητας.

Γ. Διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και άλλων συναφών εκδηλώσεων.

Δ. Ανάπτυξη εκπαιδευτικών περιγραμμάτων και έκδοση εκπαιδευτικών βοηθημάτων για την υποστήριξη της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας, της κατάρτισης, συμβουλευτικής υποστήριξης και διερμηνείας.

Ε. Εξασφάλιση και οργάνωση κατάλληλων δομών φιλοξενίας.

ΣΤ. Δημιουργία κοινωνικών συμμαχιών και οργάνωση δικτύων εθελοντών ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για το μεταναστευτικό ζήτημα και τις υφιστάμενες πολιτικές.

Ζ. Δημιουργία και διαχείριση ιστοσελίδας και βάσης δεδομένων γνώσης και διάδοσης του σκοπού και των δράσεων της εταιρείας και του μεταναστευτικού φαινομένου.

Η. Συγκρότηση ειδικών μελετητικών και ερευνητικών ομάδων και ομάδων εργασίας.

Η επίτευξη των σκοπών της εταιρείας θα διέπεται από τις ακόλουθες βασικές αρχές: α) Τον πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανεξάρτητα από εθνικότητα, φύλο, θρησκευτικές πεποιθήσεις, ιθαγένεια, χώρα προέλευσης. β) Τη κοινωνική ισότητα και προσβασιμότητα. γ) Τη συμμετοχή και εμπλοκή για την επίτευξη του σκοπού της, νομικών ή φυσικών προσώπων με αποδεδειγμένη προς τους ειδικότερους σκοπούς της συναφή εμπειρία.

Επιχειρηματικότητα

Ενθάρρυνση των νέων επιχειρηματιών και παροχή βοήθειας στις τοπικές επιχειρήσεις να αναπτυχθούν μέσω καθοδήγησης, κατάρτισης, τεχνικής υποστήριξης. 

Εκπαίδευση

Θέσπιση ειδικών εκπ. προγραμμάτων για παιδιά να μάθουν γλώσσες και δραστηριότητες και να αυξήσουν τις γνώσεις τους ώστε να πληρούν τις ελληνικές σχολικές απαιτήσεις.

Αξιοπιστία

Διασφάλιση ότι οι άνθρωποι έχουν και μπορούν να διατηρήσουν αξιοπιστία και κατανόηση των δικαιωμάτων τους.

Υποστήριξη γυναικών και παιδιών

Παροχή στις γυναίκες δίκαιης πρόσβασης σε πληροφορίες, κατάρτιση δεξιοτήτων και στην αγορά, ώστε να μπορούν να ικανοποιήσουν τις βασικές τους ανάγκες και να δημιουργήσουν το δικό τους εισόδημα.