Πλήρωση θέσης Διερμηνέα - Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή

2021-03-08

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την πλήρωση θέσης Διερμηνέα - Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή

ΚΑΛΟΥΜΕ

τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία πλήρωσης της θέσης Διερμηνέα - Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή και να υποβάλλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με τα συνημμένα αρχεία έως τις 05-04-21 και ώρα 17:00