Οι δωρεές σας

Κάθε βοήθεια είναι πολύτιμη

Ευχαριστούμε τις εταιρείες φορείς και μεμονωμένους πολίτες για την πολύτιμη συμβολή τους στην επίτευξη των σκοπών των προγραμμάτων που υλοποιεί ή θα υλοποιήσει ο Νέστορας για την εκπλήρωση των σκοπών του.

Εάν θέλετε να υποστηρίξετε οικονομικά τις δράσεις μας μπορείτε να καταθέσετε χρήματα στην AlphaBank στον λογαριασμό 290002002006275 

ΙΒΑΝ: GR76 0140 2900 2900 0200 2006 275

BIC: CRBAGRAA

Δικαιούχος: ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο ΝΕΣΤΟΡΑΣ

Σε περίπτωση χρηματικής δωρεάς, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για την κατάθεσή σας e-mail: info@nestoras-amke.org, προκειμένου να εκδοθεί και να σας αποσταλεί το αποδεικτικό είσπραξης. Είναι απαραίτητο να καταγράψετε στην κατάθεση όνομα, επώνυμο και διεύθυνση

Επισημαίνεται ότι οι χορηγίες απαλλάσσονται από το φόρο βάσει του Άρθρου 25 του Νόμου 2961